Algemene Voorwaarden

Art. 1 Identiteit van de verkoper

Uw aankopen gebeuren bij Mediageuzen (0446.586.614). Mediageuzen is gevestigd aan de Vleminckstraat 10, 2000 Antwerpen. Wij zijn te bereiken tijdens de kantooruren van 8u tot 12u en van 13u tot 17u uur op het nummer 03/2349828 en via info@mediageuzen.be. Dit is tevens het aanspraakpunt voor alle vragen en klachten.

Art. 2 Herroepingsrecht

Ingevolge de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wijzen wij U erop dat U conform art 47§1 bij elke overeenkomst op afstand beschikt over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen U de overeenkomst kan herroepen. U kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Aan de consument kunnen, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in volgende gevallen 1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn; 2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; 4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; 5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen; 6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Aankopen die onder het verzakingsrecht vallen kunnen binnen de 14 kalenderdagen na de dag van de levering teruggestuurd worden naar Mediageuzen en zullen binnen de dertig dag en na ontvangst van de herroeping terugbetaald worden. Er dient duidelijk gemeld te worden dat de consument wenst af te zien van de aankoop. De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de consument. Alle geretourneerde goederen dienen volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten en leveringsbon, op volgend adres terugbezorgd te worden: Mediageuzen Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen

Art. 3 Identificatie van de producten, prijzen en kosten

Elk product dat door Mediageuzen te koop wordt aangeboden heeft vermelding van de voornaamste kenmerken, de prijs, de verzendingskosten, de betalingsmogelijkheden en de algemene voorwaarden. Wij wijzen erop dat alle gegevens en tarieven steeds onderhevig kunnen zijn aan veranderingen en dat enkel de prijzen en verzendingskosten geldig zijn van de dag waarop de bestelling is geplaatst. Mediageuzen heeft steeds het recht zonder voorafgaandelijke mededeling deze gegevens te wijzigen of fouten te verbeteren. De consument wordt geacht bij elke aankoop de alle productgegevens alsook de algemene voorwaarden te checken.

Art. 4 Bestelling

De aangegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW maar exclusief andere eventuele verplichte toeslagen zoals Recupelbijdragen en verzendingskosten. Deze worden bij de bestelling steeds apart en uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling wordt geacht te zijn geplaatst en de koop is aldus gesloten bij ontvangst van onze bevestigingsmail. Op dat moment is de bestelling niet meer te wijzigen. Mediageuzen kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijkebestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.Bestelling kunnen enkel geplaatst worden door meerderjarigen. Minderjarigen dienen bestellingen te laten plaatsen door ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Onze producten kunnen in sommige omstandigheden ook worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat de gebruiker aan de leeftijdsvoorwaarde zal voldoen. Mediageuzen is niet aansprakelijk voor voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de uitvoering van betalingen via internet

Art. 5 Levering

Aangekochte goederen worden, behoudens per product anders gespecifieerd, geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van betaling met de juiste referenties . De leveringstermijn begint te lopen bij ontvangst van betaling. Indien een bestelling welke bevestigd en betaald werd naderhand niet of niet tijdig leverbaar blijkt te zijn, dan heeft de consument het recht om kostenloos af te zien van de aankoop en terugbetaling te ontvangen. Onder niet tijdige levering dient te worden begrepen elke levering die niet plaatsvindt binnen de vooraf bepaalde leveringsdatum of, bij onstentenis daarvan, binnen de 45 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij door Mediageuzen kan worden aangetoond dat de aangekochte goederen wel degelijk tijdig door haar werden opgestuurd en bijgevolg door omstandigheden buiten haar wil niet of niet tijdig werden geleverd. Mediageuzen heeft het recht voor haar leveringen beroep te doen op derden zoals de post of andere private pakket- koerier-transport-leveringsbedrijven. Behoudens bij opzet of zware fout kan Mediageuzen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet deugdelijke of tijdige uitvoering van de dienstverlening in hoofde deze derde partijen. Mediageuzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ingevolge niet-tijdige levering

Art. 6 Defectueuze levering

Foutieve levering (= het geleverde product is niet het bestelde product) of geleverde producten die behept zijn met zichtbare gebreken, kunnen kostenloos worden geretourneerd indien ze in onbeschadigde staat zijn, zich in de originele verpakking bevinden en vergezeld zijn van de originele leveringsbon. Er dient binnen de 14 dagen contact te worden opgenomen met onze klantenservice op 032349828. Bij audio-, video- of datadragers en bij software is aanspraak op het retourrecht uitgesloten wanneer de verzegeling door de consument is gebroken.

Art. 7 Opslag van gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van klantenbeheer , bedrijfsvoering, en aanbiedingen. Voor verdere informatie verwijzen wij U naar ons privacy beleid (LINK). U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt uons dat schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.

Art. 8 Wijzigingen

Mediageuzen heeft steeds het recht deze algemene voorwaarden aan te passen en te veranderen. In voorkomend geval vervangen die alle voorafgaandelijke verkoopsvoorwaarden in al hun onderdelen. De consument dient derhalve bij elke nieuwe bestelling opnieuw kennis te nemen van de algemene voorwaarden en zich ermee akkoord te verklaren. Nietigheid van één of meerdere bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan, tenzij deze zonder dit nietige bepaling de verkoopsovereenkomst niet zou kunnen voortbestaan.

Art. 9 Bewijs

Elektronische mededelingen en back-ups kunnen geldig als bewijs worden gebruikt.

Art.10 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen die zouden doorverwijzen naar een ander rechtstelsel en van internationale verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.

Officiële abonnementenwebsite van mediageuzen.be. Alle rechten voorbehouden.